کتابی مفید در زمینه فیبر نوری (Guide To Fiber Optics)