کانکتور SMZ 2.5، مستقیم نری | برچسب محصولات | سبا اتصالات