کانکتور SMZ 2.5، مستقیم نری | برچسب محصولات | سبا اتصالات

کانکتور SMZ 2.5، مستقیم نری