بست چهار تایی RG213 چرخان i3/8،بست کابل فیدر،کلمپ 1/2،بست rg11