پچکوردهای fc,lc,sc,st،پچ کوردهای fc,lc,sc,st،پچکورد مالتی مود،پچ کورد مالتی مود،پچکورد داپلکس،پچ کورد داپلکس