فیوژن فیبر نوری | سبا اتصالات

Blog

کد گذاری رنگ ها در پچکوردهای نوری

کد گذاری رنگ ها در پچکوردهای نوری

رنگهای بافر یا روکشهای پچکوردهای فیبر نوری اغلب نشان دهنده نوع فیبر نوری بکار برده شده در آنهامیباشد. رنگ بوت بکار برده شده در محل اتصال فیبرنوری با کانکتور که از خم شدن فیبر محافظت میکند نشان دهنده نوع ارتباط است. کانکتورها به طور معمول با یک پوسته رنگی )مانند پوسته کانکتور SC ( کدبیشتر بخوانید

فیوژن فیبر نوری

فیوژن فیبر نوری (اختصاصی)

فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است امروز از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر : شبکه های تلفن شهری و بین شهری ، شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده می شود فیبر نوری از تارهای بسیار نازک شیشه ای ، که هر یک از تارها دارای ضخامت معادل تاربیشتر بخوانید